Skip to main content
Menu

Téarmaí & Coinníollacha

Téarmaí & Coinníollacha Chomórtas Chluiche 20×20 an Lucht Leanúna – 20/05/2019
 
Critéir maidir le Cáilitheacht: Tá an Comórtas seo ar oscailt d’iontrálaithe baineanna a bhfuil cónaí orthu i bpoblacht na hÉireann, gan fostaithe TG4, a dteaghlaigh, a ngníomhairí nó aon duine eile atá bainteach leis an gComórtas seo a áireamh,
Ní mór d’iontrálaithe a bheith os cionn 18 mbliana d’aois agus ní mór dóibh a bheith ina n-úsáideoirí cláraithe Facebook i gcás iontrálacha Facebook agus ní mór dóibh a bheith ina n-úsáideoirí cláraithe Twitter i gcás iontrálacha Twitter.
Ní ghlacfar le haon iontrálacha ó thríú páirtithe, ná le bulc-iontrálacha ná le hiontrálacha a thíolacann gníomhairí. Forchoimeádann TG4 an ceart chun cáilitheacht iontrálaithe a fhíorú. Féadfaidh TG4 cibé faisnéis a éileamh a mheasann sé le réasún a bheith riachtanach chun cáilitheacht iontrála a fhíorú agus féadfar an Duais a choimeád siar go dtí go bhfuil TG4, agus mura rud é go bhfuil TG4, sásta leis an bhfíorú. Beidh iontrálacha nach gcomhlíonann na téarmaí agus na coinníollacha seo neamhbhailí.

Dátaí an Chomórtais:
Dáta tosaithe: 20/05/2019
Dáta Críochnaithe: 11pm ar an 23 Bealtaine, 2019
Ní mór iontrálacha a fháil roimh 11pm ar an 23 Bealtaine, 2019
Roghnófar na buaiteoirí trí roghnú randamach ón liosta iomlán iontrálaithe cáilithe a chuireann freagra isteach maidir leis an gcomórtas/a thugann tuairim faoin bpostáil maidir leis an gcomórtas agus #CantSeeCantBe á úsáid.
Beidh buaiteoir amháin ann a roghnófar go randamach ó Facebook agus Twitter.
Roghnófar na buaiteoirí ar an 24/05/2019.

Duais(eanna): Beidh buaiteoir amháin ann a gheobhaidh ionad di féin agus d’aon aoi amháin dá cuid chun imirt i gCluiche 20×20 an Lucht Leanúna i Staidiam Aviva Dé hAoine, an 31 Bealtaine, 2019. Ní mór do gach buaiteoir (móide an t-aoi) a bheith os cionn 18 mbliana d’aois.
Déanfar na hamanna sonracha nach mór do Bhuaiteoirí agus dá n-aíonna a bheith i láthair ag Staidiam Aviva ar an 31 Bealtaine a dhaingniú go díreach leis na buaiteoirí.
Ní mór do bhuaiteoirí agus d’aíonna bróga peile agus loirgneáin a thabhairt leo. Cuirfidh Three an feisteas imeartha go léir eile ar fáil ar lá an chluiche.
Níl costais iompair ná costais chóiríochta, ná aon chostais ilghnéitheacha eile, san áireamh sa duais.

Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta Eile
Beidh an comórtas ar siúl ar Dhátaí an Chomórtais mar atá leagtha amach thuas go dtí an Dáta Críochnaithe atá sonraithe. Ní chuirfear iontrálacha a gheofar tar éis an Dáta Críochnaithe agus an ama críochnaithe san áireamh sa Chomórtas. Tá na treoracha a sholáthraítear ag an bpointe iontrála ina gcuid de théarmaí & de choinníollacha an Chomórtais seo agus i gcás easaontachta, beidh forlámhas ag na téarmaí & ag na coinníollacha seo. Roghnófar an buaiteoir as measc na n-iontrálacha cáilithe go léir a bheidh faighte mar atá leagtha amach thuas. Tabharfar fógra do gach buaiteoir laistigh d’am réasúnach le ríomhphost, le dm (teachtaireacht dhíreach), leis an bpost nó leis an teileafón. Bronnfar an duais ar an gcoinníoll go nglacfar léi agus más rud é nach féidir teagmháil a dhéanamh le buaiteoir laistigh de thréimhse réasúnach nó má fhágtar duais gan éileamh nó má dhiúltaítear di laistigh de thréimhse réasúnach (ar nithe iad sin a chinnfidh TG4 i ngach cás dá lánrogha féin), measfar nár éilíodh an duais, nó gur diúltaíodh di, agus féadfar an Duais a bhronnadh ar iontrálaí eile de rogha TG4.

Ní bheidh aon fhreagracht ar TG4 i ndáil le neamhábaltacht buaiteora duaise glacadh leis an Duais shonraithe nó í a éileamh. Mura luaitear a mhalairt go sainráite, más rud é, mar thoradh ar chineál na Duaise, gur gá freastal ar ionad ar leith, is ar an mbuaiteoir agus ar aon chomrádaithe ceadaithe dá cuid, agus orthu sin amháin, a bheidh an fhreagracht i ndáil le taisteal chuig an ionad, agus uaidh, agus i ndáil le gach caiteachas eile. Ní ghlacann TG4 le haon fhreagracht i ndáil le haon chostais, muirir nó caiteachais a bheidh le híoc ag buaiteoirí aon tráth i dtaca le Duais ná níl aon dliteanas ar TG4 ina leith sin. Ina theannta sin, beidh feidhm ag aon téarmaí breise iontrála a shonróidh an t-ionad. Forchoimeádann TG4 an ceart chun Duais mhalartach (Duaiseanna malartacha) lena ngabhann luach comhchosúil a chur ar fáil i gcás nach mbeidh an Duais shonraithe (na Duaiseanna sonraithe) ar fáil, is cuma cén chúis atá leis sin. Níl aon cheann de na Duaiseanna inaistrithe. D’fhéadfadh sé tarlú go gcuirfear imeachtaí ar ceal ó am go ham ar chúiseanna nach bhfuil neart ag TG4 orthu. Ní bheidh dliteanas ar TG4 maidir le haon athrú dáta nó ionaid nó maidir le cealú aon imeachta. Forchoimeádann TG4 an ceart chun an Comórtas a fhionraí, a chealú nó a leasú agus/nó na téarmaí agus na coinníollacha seo a athbhreithniú agus a leasú aon tráth gan fógra a thabhairt roimh ré agus, trí pháirt a ghlacadh sa Chomórtas tar éis aon leasú a bheith déanta ar na téarmaí agus ar na coinníollacha seo, measfar go mbeidh iontrálaithe tar éis aontú le haon téarmaí nua nó leasaithe den sórt sin.

Físeáin ar Fáil