TG4 | Coimisiúnú | Coimisiúin | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Coimisiúnú

 

Spriocanna 2020

Scéim Forbartha ILBF/BBC/TG4 ar Shraith Drámaíochta 10ú Iúil, 2020
Léiriú Ábhair do Molscéal 24ú Iúil, 2020
Léiriú Ábhair do BLOC 24ú Iúil, 2020
TG4 Foghlaim – Ábhar Oideachasúil do Dhaltaí Iar-Bhunscoile 10ú Lúnasa, 2020
Cine4 (Babhta 5) 31ú Iúil, 2020
POTA BREISE 9ú Deireadh Fómhair, 2020
Glúin Nua 18ú Meán Fómhar, 2020

 


 

Scéim Forbartha ILBF/BBC/TG4 ar Shraith Drámaíochta

Tá an Ciste Craoltóireachta Gaeilge, TG4 agus BBC Gaeilge ag reachtáil scéim forbartha drámaíochta agus táimid ag lorg iarratais ó chomhlachtaí físe leis an taithí cuí i bhforbairt agus i léiriú drámaíochta agus i dtaobh oiliúint a chuir ar fáil/talann úr a fhorbairt.

Is iad aidhmeanna na scéime seo ná:

  • 4-6 scríbhneoirí Gaeilge nach bhfuil taithí acu ar scríobh don scáileáin a fhorbairt.
  • Sraith drámaíochta úr a fhorbairt.

Táimid ag lorg iarratais do shraith ina bhfuil drámaíocht/scéalaíocht láidir agus samhlaíocht fhísiúil. Sraith comhaimseartha, éadrom a bheith tarraingteach do lucht féachana leathan atá á lorg, macasamhail ‘Derry Girls’, ‘Fleabag’, ‘Catastrophe’ ‘The Young Offenders’ & ‘This Way Up’.

Táimid fosta ag lorg plean forbartha le 4-6 scríbhneoirí Gaeilge nár scríobh drámaíocht don scáileáin roimhe ach a bhfuil taithí scríbhneoireachta de shaghas éigin acu. Ba chóir go mbeadh cur síos mion sa phlean seo ar aimsiú na scríbhneoirí agus an chinéal oiliúint agus tacaíocht a bheith curtha ar fáil ionas go mbeidh siad in inmhe dréacht scripte do chlár amháin (ar a laghad) den tsraith drámaíochta a scríobh. An oiread agus is féidir ba chóir go mbeadh an oiliúint agus an fhorbairt seo ag tarlú trí mheán na Gaeilge.

Sprioc-am: 10ú Iúil, 5in. Cinntí le fógairt faoi dheireadh mí Iúil.

Leigh na TREOIRLÍNTE le níos mó eolas a fháil faoin iarratas agus intofact le bhur dtoil.

Tuilleadh eolais, déan teagmháil le:
maire.ni.chonlain@tg4.ie

deirbhile.ni.churraighin@tg4.ie

 


 

LÉIRIÚ ÁBHAIR do MOLSCÉAL

Fáiltítear roimh chomhlachtaí atá lonnaithe i gceantair Ghaeltachta, a mbeadh ar a gcumas scéalta físe áitiúla ó chroí phobal na Gaeltachta a sholáthair ar bhonn seachtainiúil a bheadh curtha in oiriúint do árdáin ar line Mholscéal. Is comhlachtaí atá á lorg a bhfuil grinn thuiscint acu ar Chroí Phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge, agus a bhfuil Foireann faoina gcúram atá in ann pacáistí a chruthú ar mhúnla scéalaí físe nó iriseoir físe.

Bheadh súil le soláthar scéalta reatha ó cheantair Gaeltachta (thart ar 5 scéal sa t-seachtain) – Bheadh scéalta ag teacht ó gach ceantar Gaeltachta agus clúdach leathan a thabhairt do na pobail éagsúla. D’fhéadfaí ó am go chéile sraitheanna a chruthú ar théamaí ar leith.

Bheadh luach thart ar €150,000 sa bhliain leis an gconradh seo agus d’fhéafaí é a bhronnadh ar chomhlacht amháin aonarach nó ar chúpla comhlacht atá scaipithe i gceantair éagsúla. Bheadh cearta saoil treas ardán TG4 ag ábhar faoi bhranda Molscéal.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


 

LÉIRIÚ ÁBHAIR do BLOC

Fáiltítear roimh chomhlacht a bhfuil tuiscint ghrinn acu ar an Lucht Féachana idir 16 bliana agus 25 bliana, agus atá ag feidhmiú go gníomhach ar na hÁrdáin Soisialta. Bheafaí ag iarraidh ar an gcomhlacht léirithe Vlag-adóirí a aimsiú agus a bhainistiú a bheadh ionadaíoch ar Lucht féachana 16 – 25 bliana d’aois agus a d’fhéadfadh ábhar a chruthú do árdáin feiliúnacha.

Bheadh súil le soláthar reatha Scéalta (thart ar 5 scéal sa t-seachtain) – agus ba cheart go dtabharfadh na Scéalta sin spléachadh ar ghlórtha agus aghaidheanna nua – Gaeil óga ó gach cairn den tír . Bheadh súil le ábhar agus árdáin BLOC a bheith mar lárphointe féachana do phobal Gaeil óga na tíre. D’fhéadfaí ó am go chéile sraitheanna a chruthú ar théamaí ar leith.

Bheadh luach thar tar €150,000 sa bhliain leis an gconradh seo agus d’fheicfeaí go mbronnfaí an conradh ar aon chomhlacht amháin. Bheadh cearta saoil treas ardán TG4 ag ábhar faoi bhranda Bloc.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


 

TG4 Foghlaim

ÁBHAR OIDEACHASÚIL do DHALTAÍ IAR-BHUNSCOILE

Clár Teilifíse / Míreanna ar Líne.

Cuireann TG4 fáilte roimh chomhlachtaí léirithe a bheadh in ann léiriú a dhéanamh ar ábhar a bheadh mar thacaíocht do dhaltaí iar-bhunscoile, go mórmhór iad siúd atá i mbun scrúduithe Ardteiste agus na Sraithe Sóisearaí don scoilbhliain acadúil 2020/21.

Tá roinnt ábhar tacaíochta ar fáil do lucht Ardteiste agus na Sraithe Sóisearaí cheana féin ar shuíomh TG4 Foghlaim, ina measc léirithe físe ar dhánta na hArdteiste, próifílí ar fhilí, naisc chuig Gearrscannáin agus míreanna ó chláir TG4 ar a bhfuil ceachtanna bunaithe orthu. (TG4.ie/Foghlaim). Ba mhaith linn tuilleadh forbartha a dhéanamh ar ábhar don scoilbhliain romhainn amach.

Cuireann muid fáílte roimh mholtaí d’ábhar oiriúnach ó chomhlachtaí léirithe a mbeadh suim acu tabhairt faoina leithéid. Bheadh súil le stíl léiriú a bheadh tarraingteach, mealltach don lucht féáchana 14 – 18 bliana, ach a mbeadh bunús láidir oideachasúil leis.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…

 


 

Cine4 (Babhta 5)

Scéim Forbartha do scannáin fhada drámaíochta I nGaeilge

Tá an scéim seo bunaithe ag TG4, Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) chun tacaíocht a thabhairt do shaothar nua bhríomhar fadscannán as Gaeilge, léirithe ag comhlachtaí le ard-scileanna cruthaitheacha.
Tá mar aidhm ag Scéim Cine4 scéalaíocht láidir, samhlaíocht fhísiúil agus luachanna arda léirithe a spreagadh. Caithfear a léiriú san iarratas gur scannán é a bheadh tarraingteach don lucht féachana Gaeilge, lucht féachana Éireannach agus lucht féachana idirnáisiúnta. Beidh buiséad de suas le €1.2 milliún ag na tionscnaimh a léireofar agus beidh ‘tréimhse phictiúrlanna’ ag na scannáin a léirítear faoin scéim tréimhse ina mbeidh siad páirteach i bhféilte scannán agus ar taispeáint i bpictiúrlanna sula gcraolfar ar TG4 iad.
 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


 

POTA BREISE OLLSOLÁTHAIR:

€400,000 sa bhliain ar feadh ceithre bliana

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar Phóta Ollsoláthair sa bhreis i gceann de na réimsí seo a leanas: Ceol Traidisiúnta, Siamsaíocht Náisiúnta, Faisnéis Náisiúnta nó Faisnéis Staire.

Táthar ag súil go mbeidh conradh léirithe an ollsoláthair seo sínithe faoi thús mhí Dheireadh Fómhair 2020. Mairfidh an conradh ollsoláthair ar feadh tréimhse 4 bliana. Beifear ag súil go dtosófar ag cur na gclár ar fáil ó Shamhradh 2021 ar aghaidh ach is féidir cláir a chur ar fáil roimhe sin.

Seo a leanas na critéir le haghaidh cinneadh eagarthóireachta don bhabhta coimisiúnaithe ollsoláthair seo:

  • Caighdeán, cruthaitheacht agus breisíocht an ollsoláthair do chlársceideal TG4
  • Oiriúint eagarthóireachta do riachtanais agus do shealanna sceidil TG4
  • Costas in aghaidh na huaire
  • Taithí ar léiriúchán teilifíse
  • Taithí ar shuim an lucht féachana náisiúnta a spreagadh maidir le hábhar ar na meáin éagsúla
  • Struchtúr láidir gnó ag an gcomhlacht
  • Polasaí ag an gcomhlacht chun úsáid na Gaeilge a fhorbairt
  • Cultúr sa chomhlacht i bhfabhar cómhaoinithe agus comhléirithe

Meastar nach gcaithfidh TG4 níos mó ná €400,000 in aghaidh na bliana ar an ollsoláthar coimisiúnaithe seo. Roghnófar an t- iarratas is fearr i seánra amháin as na cheithre seanrá cláir seo ar leanas:
1. Siamsaíocht Cheoil Thraidisiúnta, 2. Siamsaíocht Fhíorasach, 3. Fíorasach Náisiúnta, 4. Fíorasach Náisiúnta Staire.

 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
  

GLÚIN NUA 2020: TG4 Ábhar Gearrfhoirme

Ba mhaith le TG4 ábhar gearrfhoirme úr, nuálach agus siamsúil a choimisiúnú a mheallfaidh lucht féachana óg idir 16-34 bliain d’aois, le béim ar leith ar an aoisghrúpa faoi 25. Beidh an t-ábhar digiteach seo, a bheidh den luach léirithe is airde, cruthaithe go príomha d’ardáin TG4 ar líne (Seinnteoir TG4, Cainéal YouTube TG4, IGTV srl). Beidh an t-ábhar is feiliúnaí le craoladh ar chainéal teilifíse TG4 chomh maith.

Faoi stiúir agus faoi mheantóireacht na gcomhlachtaí léiriúcháin, is mian linn glúin nua scéalaithe a thabhairt chun cinn a bhfuil fís ar leith acu don ábhar seo. Táimid sa tóir ar thallann úr idir stiúrthóirí, scríbhneoirí agus daoine nua ar scáileán a thabharfaidh fuinneamh agus dearcadh nua trí ábhar samhailteach a chruthú a spreagfaidh glúin nua de Ghaeil óga.

Ní mór gach iarratas teacht ó chomhlacht léiriúcháin agus ní mór iad a chur ar aghaidh go leictreonach ar shuíomh eCoimisiúin TG4 roimh Dé hAoine an 18 Meán Fómhar 2020.

 
Tuilleadh Eolas… Brú Anseo…
 


 

Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.